Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Holek Production s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.     Obchodní  podmínky  společnosti Holek Production s.r.o. ( dále jen OP ) upravují ve   

        smyslu ust. §  273 a  násl. Z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník vztahy  mezi  společností  

        Holek Production  s.r.o. , Zábrdovická 872/9 ,  61500 Brno ( dále jen Prodávajícím ) a        

        Kupujícím při  dodávkách zboží Prodávajícího.

2.     OP tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouvou se stává objednávka, potvrzená písemnou

        či ústní formou druhou smluvní stranou.

3.     Případná ujednání mezi smluvními stranami, které jsou odlišné od OP a které jsou 

        sjednané  ve smlouvě mají přednost před OP.

 

II. Cena a dodací podmínky
 
1.    Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku při podpisu smlouvy či při potvrzení objednávky a jsou stanoveny ve Smlouvě.  Veškeré ceny jsou 
      uvedeny včetně DPH s dodáním v místě sídla Prodávajícího.
 
2.   Prodávající dodá zboží Kupujícímu předáním v místě sídla Prodávajícího, pokud Smlouva nestanoví jinak.
 
3.   Pokud Smlouva stanovuje jako místo dodání  místo určené  Kupujícím, bude zboží zasláno poštou  příp. přepravní firmou zvolenou  
      Kupujícím. K ceně zboží bude účtováno přepravné  a balné.  Ke každé takové zásilce bude přiložen daňový doklad.

 

III. Platební podmínky

Zboží je možno  uhradit dle sjednané dodací podmínky

1.  v hotovosti při odběru v sídle Prodávajícího
 
2.  dobírkou – zboží a poplatky za přepravné uhradí Kupující  přepravci při dodání na adresu určenou Kupujícím.
 
3.  platbou předem  bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě zálohové  

            faktury Prodávajícího.

IV. Termín expedice

Zboží bude expedováno v závislosti na dodacích a platebních  podmínkách následně:

1.  bude připraveno k expedici v sídle Prodávajícího při osobním odběru Kupujícím během 1  dne od potvrzení objednávky.

2.  bude odesláno na dobírku během 1 dne od potvrzení objednání
3.  bude  odesláno do 1 dne od obdržení platby na účet prodávajícího  v případě platby předem


V. Záruka
 

1. Na každé zboží poskytuje Prodávající záruku dva roky ode dne prodeje. Záruka se vztahuje    

na všechny zjevné i skryté vady zboží, které jsou neslučitelné s jeho funkčností, užitnými a

estetickými vlastnostmi

2.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením  opotřebitelných součásti, jako jsou     

jehly, žárovky, řemeny pohonu a dále se nevztahuje na vady, které vznikly nezávisle na  

materiálu nebo na výrobě výrobku. K těmto vadám patří mimo  jiné   poškození v důsledku  

chybného elektrického zapojení a nestandardních podmínek v elektrické síti, poškození

způsobené nedostatečnou údržbou, v důsledku nedodržování předpisů pro obsluhu a

údržbu, v důsledku neodborného zacházení atp

3.  Bude-li v případě odesílání  Kupujícímu zásilka doručena v poškozeném stavu, Kupující   

     tuto zásilku nepřevezme a jako   důvod nepřevzetí uvede popis závady tak, aby 

     Prodávající  mohl u přepravní organizace nárokovat  náhradu škody. Reklamace

     Kupujícího bude vyřízena obratem formou nové dodávky.

4.  Kupující je povinen  bez  zbytečného odkladu    zboží po jeho převzetí  od přepravce 

prohlédnout a oznámit  Prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky veškeré

případné závady, které zjistil nebo které při odborné péči zjistit mohl.

5. Kupující musí zjištěné závady  oznámit  Prodávajícímu písemně na adrese Prodávajícího.   

Součástí   oznámení musí být popis zjištěné závady  a nárok, který v důsledku vady

uplatňuje (dodání chybějícího zboží, výměnu poškozeného zboží, přímou slevu z kupní

ceny nebo odstoupení od smlouvy) .

6. V případě uplatnění reklamace je Kupující povinen předložit fakturu, doklad o zaplacení  a

    dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

7.  Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Lhůta začíná běžet dnem

     doručení reklamace Prodávajícímu, náklady na dopravu reklamovaného zboží nese

     Kupující.

 

VI.  Ochrana osobních dat

1. Prodávající se při spolupráci snaží plně chránit soukromí Kupujícího. Aby však    

Prodávající mohl  nabídnout a realizovat své služby, potřebuje  znát některé nutné údaje o

Kupujícím.  Tyto údaje budou předmětem ochrany dat  na straně Prodávajícího  před

jakýmkoliv zneužitím a nebudou poskytnuta žádným subjektům s výjimkou partnerů,

zajišťujících platební styk, jako např. bankám, a to však pouze v rámci jedné konkrétní

 platby s využitím těchto služeb. Data nebudou poskytována žádným reklamním,

 marketingovým  ani žádným jiným obdobným společnostem.

2. Souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje

může  Prodávající poskytovat důvěryhodným třetím stranám, jako např. Český statistický

úřad, takovéto statistické informace však nebudou obsahovat žádné informace, které by

umožňovaly identifikovat jednotlivé zákazníky.

 

VII. Písemné informace pro uzavření smlouvy prostředky na dálku,  

dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník v souladu s ustanovením  § 53 :

ad a) sídlo Prodávajícího  : Holek Production s.r.o , Zábrdovická 11, 61500 Brno, IČO 26 26 92 87

ad b) Název zboží  a jeho charakteristika jsou uvedený v nabídce u jednotlivých položek

ad c) Cena zboží je uvedena v nabídce u jednotlivých položek

ad d) Náklady na dodání jsou uvedeny v obchodních podmínkách  a ve Smlouvě

ad e) Způsob dopravy a úhrady lze volit v části „Pokladna“

ad f) Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku má spotřebitel právo

        odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění v souladu s ustanovením § 53 odst.  

       6 obč. zákoníku.

ad h)  Nabídka Prodávajícího platí po dobu aktivního připojení k serveru holekproduction.cz a

         doby nezbytně nutné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů          

          holekproduction.cz.


dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník v souladu s ustanovením  § 57, odst.2

Smlouva je uzavřena doručením objednávky Kupujícího. Odstoupit od smlouvy lze nejpozději při uzavření objednávky a to na adrese Prodávajícího nebo na E-mailové adrese info@holekproduction.cz.

Tato obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti  1.7.2008

 

Profil společnosti

Společnost se zabývá výrobou a prodejem žehlicí techniky a šicích strojů ve spolupráci s předními světovými značkami.
 
Přední výrobce mandlů pro domácnost i  komerční prostředí.
 
V oboru šicích strojů od roku roku 1990 s celkovou  výrobou více než 1,5 milionu šicích strojů.
 
Výrobce náhradních dílů pro vyráběné mandly a šicí stroje včetně modelů 1500, 2000, 2100. 

Naše produkty

Vyberte si z aktuální nabídky:

Kontaktujte nás

Holek Production s.r.o.
Zábrdovická 872/9
615 00
Brno

00420 545 425 660
00420 545 425 665

00420 545 425 663

Jazyková verze

CZ DE GB

Eshop

Eshop

Váš nákup

Váš nákup 0 Položek za 0,00 Kč

Uživatelské volby

| Registrovat |